THÔNG BÁO - KẾ HOẠCH

Ngày 02 tháng 8 năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển tập thể, hợp tác xã đã ký Quyết định số 76/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Theo đó, với mục đích là nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong tổ chức thi hành Luật Hợp tác ...
Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX Theo đó, định hướng hoạt động năm 2022 cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát ...
Theo đó, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năng động, hiệu quả góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa ...
Trong 06 tháng đầu năm 2021, Bộ Công Thương đã triển khai, thực hiện được một số nội dung công việc đã đặt ra từ đầu năm, cụ thể như sau: 1. ...
1. Thời gian, địa điểm - Thời gian: ½ ngày, từ 8h00 ngày 02/7/2021 (Thứ 6). - Địa điểm trực tuyến: + Tại Bộ Công Thương: Phòng họp trực tuyến của Tổng ...
Theo đó, Quỹ hợp tác xã có chức năng và nhiệm vụ như sau: Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn trong nước và ngoài nước, các nguồn tài ...
Theo đó, có 6 lĩnh vực tư vấn ngành Kế hoạch và Đầu tư gồm: Tư vấn về thành lập và vận hành doanh nghiệp, tư vấn về quản trị và phát ...
Thứ nhất, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm yêu ...
Tham dự Lễ ký có Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng, lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Vụ Kế hoạch, Chánh Văn phòng Bộ và ...
Bộ Công Thương cho biết tính đến hết năm 2020, Bộ đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa tổng cộng 880 điều kiện trên tổng số 1.216 điều kiện (chiếm 70%). ...