THÔNG BÁO - KẾ HOẠCH

Ngày 19/8/2021, Tỉnh ủy Đắk Nông đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về phát triển công nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Quan điểm của Nghị quyết là: Phát triển công nghiệp dựa vào các dự án lớn trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch, đặc thù của địa phương, trong đó công nghiệp bôxit-nhôm là trọng tâm; Phát triển ...
Theo đó, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (Liên minh HTXVN) là tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và tổ chức ...
Theo đó, với mục đích là nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân từ đó rút ra bài học kinh nghiệm ...
Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX Theo đó, định hướng hoạt động năm 2022 cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát ...
Theo đó, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năng động, hiệu quả góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa ...
Trong 06 tháng đầu năm 2021, Bộ Công Thương đã triển khai, thực hiện được một số nội dung công việc đã đặt ra từ đầu năm, cụ thể như sau: 1. ...
1. Thời gian, địa điểm - Thời gian: ½ ngày, từ 8h00 ngày 02/7/2021 (Thứ 6). - Địa điểm trực tuyến: + Tại Bộ Công Thương: Phòng họp trực tuyến của Tổng ...
Theo đó, Quỹ hợp tác xã có chức năng và nhiệm vụ như sau: Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn trong nước và ngoài nước, các nguồn tài ...
Theo đó, có 6 lĩnh vực tư vấn ngành Kế hoạch và Đầu tư gồm: Tư vấn về thành lập và vận hành doanh nghiệp, tư vấn về quản trị và phát ...
Thứ nhất, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm yêu ...