THÔNG BÁO - KẾ HOẠCH

Thực hiện Kế hoạch công tác, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp (CCN) nhằm trao đổi, thảo luận, lấy ý kiến về những khó khăn, vướng mắc, giải pháp quản lý, phát triển cụm công nghiệp và các nội dung tại Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN (thay thế Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP).  

1. Thời gian, địa điểm: - Thời gian tổ chức Hội nghị tại khu vực phía Nam: 01 ngày, từ 8h00 ngày 21 tháng 4 năm 2023 (Thứ sáu). - Địa điểm: Palace Hotel, Số 01 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu ...
Một là, Nghị quyết khẳng định mối quan hệ mật thiết, không thể tách rời giữa ba thành tố nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong một chỉnh thể thống nhất. Trong đó, ...
Theo đó, một số điều trong Quyết định 1403/QĐ-BCT ngày 28/5/2020 được sửa đổi, bổ sung như sau: - Sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 9 Quyết định 1403/QĐ-BCT (đã được ...
Thông tin Hội nghị về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp 1. Thời gian, địa điểm: - Thời gian: 01 ngày, từ 8h00 ngày 07 tháng 11 năm 2022 ...
Mạng lưới tư vấn viên pháp luật ngành Công Thương là một bộ phận của mạng lưới tư vấn viên theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm tổ ...
Để kịp thời giao kế hoạch vốn năm 2021 cho các chương trình MTQG: Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ...
Trong 06 tháng đầu năm 2021, Bộ Công Thương đã triển khai, thực hiện được một số nội dung công việc đã đặt ra từ đầu năm, cụ thể như sau: 1. ...
1. Thời gian, địa điểm - Thời gian: ½ ngày, từ 8h00 ngày 02/7/2021 (Thứ 6). - Địa điểm trực tuyến: + Tại Bộ Công Thương: Phòng họp trực tuyến của Tổng ...
Thứ nhất, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm yêu ...
Tham dự Lễ ký có Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng, lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Vụ Kế hoạch, Chánh Văn phòng Bộ và ...