THÔNG BÁO - KẾ HOẠCH

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 243/QĐ-BCT ngày 24/2/2022 quy định hướng dẫn công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương.

Mạng lưới tư vấn viên pháp luật ngành Công Thương là một bộ phận của mạng lưới tư vấn viên theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm tổ chức, cá nhân đủ điều kiện hành nghề ...
“Báu vật” định hướng ngành NN-PTNT Bước sang giai đoạn mới, khu vực nông nghiệp, nông thôn Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới. Tốc độ công nghiệp hóa ...
Để kịp thời giao kế hoạch vốn năm 2021 cho các chương trình MTQG: Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ...
Theo đó, mục tiêu chung của Chương tình là góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng ...
Theo đó, mục đích của Kế hoạch là tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung chương trình, nhiệm vụ Đề án “Phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Bình Phước ...
Theo đó, Quan điểm của Nghị quyết là: Phát triển công nghiệp dựa vào các dự án lớn trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch, đặc thù của địa phương, trong đó ...
Theo đó, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (Liên minh HTXVN) là tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và tổ chức ...
Theo đó, với mục đích là nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân từ đó rút ra bài học kinh nghiệm ...
Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX Theo đó, định hướng hoạt động năm 2022 cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát ...
Theo đó, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năng động, hiệu quả góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa ...