THÔNG BÁO - KẾ HOẠCH

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1), Cục Công Thương địa phương vừa ban hành Thông báo số 78/TB-KC1-TV ngày 27/6/2024 về việc đăng ký tham gia Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2024.

Thực hiện kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2024, Trung tâm 1 được giao nhiệm vụ thực hiện Đề án "Tổ chức Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2024".  Để ...
Theo đó, thực hiện Quyết định số 3396/QĐ-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm ...
Trung tâm 1 kính đề nghị Quý đơn vị/nhà cung cấp hợp tác và hỗ trợ cung cấp thông tin và giá các dịch vụ như sau: Dịch vụ 1: Thiết kế ...
1. Thời gian, địa điểm: - Thời gian tổ chức Hội nghị tại khu vực phía Nam: 01 ngày, từ 8h00 ngày 21 tháng 4 năm 2023 (Thứ sáu). - Địa điểm: Palace Hotel, Số ...
Một là, Nghị quyết khẳng định mối quan hệ mật thiết, không thể tách rời giữa ba thành tố nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong một chỉnh thể thống nhất. Trong đó, ...
Theo đó, một số điều trong Quyết định 1403/QĐ-BCT ngày 28/5/2020 được sửa đổi, bổ sung như sau: - Sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 9 Quyết định 1403/QĐ-BCT (đã được ...
Thông tin Hội nghị về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp 1. Thời gian, địa điểm: - Thời gian: 01 ngày, từ 8h00 ngày 07 tháng 11 năm 2022 ...
Mạng lưới tư vấn viên pháp luật ngành Công Thương là một bộ phận của mạng lưới tư vấn viên theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm tổ ...
Để kịp thời giao kế hoạch vốn năm 2021 cho các chương trình MTQG: Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ...
Trong 06 tháng đầu năm 2021, Bộ Công Thương đã triển khai, thực hiện được một số nội dung công việc đã đặt ra từ đầu năm, cụ thể như sau: 1. ...