Còn hiệu lực
Số 127/QĐ-CTĐP
Quyết định quy định chức năng, ...
27-12-2022
27-12-2022
Quyết định
Cục Công Thương địa phương
Ngô Quang Trung
Cục trưởng

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp