Còn hiệu lực
17/QĐ-CTĐP
Quyết định về việc phân công ...
15-03-2024
15-03-2024
Quyết định
Cục Công Thương địa phương
Ngô Quang Trung
Cục trưởng