THÔNG BÁO - KẾ HOẠCH

Sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị Trung ương 7 khóa X “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, bên cạnh những thành tựu to lớn đạt được, nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam đang có một số khó khăn, thách thức cần được quan tâm giải quyết. Trước bối cảnh đó, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Trong đó đã xác định một số quan điểm chủ yếu để thực hiện trong thời gian tới, cụ thể:

Một là, Nghị quyết khẳng định mối quan hệ mật thiết, không thể tách rời giữa ba thành tố nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong một chỉnh thể thống nhất. Trong đó, nông dân là chủ thể, nông nghiệp ...
Theo đó, một số điều trong Quyết định 1403/QĐ-BCT ngày 28/5/2020 được sửa đổi, bổ sung như sau: - Sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 9 Quyết định 1403/QĐ-BCT (đã được ...
Thông tin Hội nghị về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp 1. Thời gian, địa điểm: - Thời gian: 01 ngày, từ 8h00 ngày 07 tháng 11 năm 2022 ...
Mạng lưới tư vấn viên pháp luật ngành Công Thương là một bộ phận của mạng lưới tư vấn viên theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm tổ ...
“Báu vật” định hướng ngành NN-PTNT Bước sang giai đoạn mới, khu vực nông nghiệp, nông thôn Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới. Tốc độ công nghiệp hóa ...
Để kịp thời giao kế hoạch vốn năm 2021 cho các chương trình MTQG: Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ...
Theo đó, mục tiêu chung của Chương tình là góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng ...
Theo đó, mục đích của Kế hoạch là tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung chương trình, nhiệm vụ Đề án “Phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Bình Phước ...
Theo đó, Quan điểm của Nghị quyết là: Phát triển công nghiệp dựa vào các dự án lớn trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch, đặc thù của địa phương, trong đó ...
Theo đó, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (Liên minh HTXVN) là tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và tổ chức ...