Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, Cục Công Thương địa phương tổ chức Hội nghị về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp (CCN). Cụ thể như sau:

Thời gian: Từ 08h00 ngày 11/9/2020 (Thứ Sáu).

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Công đoàn, số 14 phố Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Chủ trì Hội thảo: Lãnh đạo Cục Công Thương địa phương.

Nội dung: (1) Phổ biến Nghị định 66/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN; (2) Trình bày dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP.

(Thông tin, tài liệu Hội nghị đề nghị Quý cơ quan, đơn vị truy cập, xem chi tiết  dưới đây).

- Nghị định 66/2020/NĐ-CP xem tại đây;

- Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP xem tại đây;

- Các dự thảo Phụ lục ban hành kèm theo xem tại đây.

Cục Công Thương địa phương trân trọng kính mời Quý cơ quan, đơn vị tới dự và tham gia ý kiến tại các Hội nghị./.

            Ghi chú: Đề nghị: (1) Sở Công Thương các tỉnh lựa chọn và gửi giấy mời giúp Cục 01 chủ đầu tư hạ tầng CCN trên địa bàn (ưu tiên doanh nghiệp); (2) Quý cơ quan, đơn vị gửi danh sách đại biểu tham dự Hội nghị theo mẫu, gửi về Cục CTĐP trước ngày 10/9/2020. Chi tiết xin liên hệ với Chuyên viên chính Trần Ngọc Tú, ĐT: 024.22218288 / 0975298586. Email: tutn@moit.gov.vn.

 

CỤC CÔNG THƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG