VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH

Ngày 21 tháng 6 năm 2022, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và Quyết định số 111/QĐ-BCT ngày 27/01/2022 của Bộ Công Thương về ban hành Kế hoạch hành động của ngành công thương thực hiện Chiến lược phát trỉến thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch là phát huy vai trò của hoạt động thương mại trong việc hình thành, mở rộng thị trường để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh, chú ...
Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch là phát huy vai trò, lợi thế hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh trong việc hình thành và mở rộng thị trường ...
Theo Thông tư, Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về công thương, ...
Đối tượng là các doanh nghiệp khu vực tư nhân thực hiện kinh doanh bền vững; các tổ chức thúc đẩy phát triển kinh doanh bền vững (viện nghiên cứu, trường đại ...
Theo đó, đối tượng áp dụng Nghị quyết 22 là các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đầu tư phát triển cụm công nghiệp (CCN), tiểu thủ công nghiệp (TTCN) ...
Đáng chú ý, Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 xuất xứ hàng hóa. Cụ thể, tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu tự xác định và ...
Hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung nhưng không quá 20 triệu đồng/năm/doanh nghiệp; hỗ trợ tối ...
Nghị quyết số 121 tập trung vào các nội dung cụ thể như sau: 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (CCN) Đối tượng hỗ ...
Doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định theo quy mô gôm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa. Để xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa ...
Theo đó, quan điểm phát triển thương mại trong nước giai đoạn này bao gồm: (1) Phát triển thương mại trong nước trở thành cầu nối vững chắc giữa sản xuất với ...