VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: Điện, than, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái ...
Theo đánh giá từ Cục Công Thương địa phương sau 5 năm thực hiện Nghị định  68/2017/NĐ-CP (Nghị định 68), 2 năm thực hiện Nghị định 66/2020/NĐ-CP (Nghị định 66) đã tạo ...
Những năm vừa qua, các Chương trình hỗ trợ phát triển thương mại miền núi, hải đảo đã đem lại những kết quả tích cực về sản xuất, phân phối và tiêu ...
Thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2022, Cục Công Thương địa phương đã chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh tổ chức bình chọn sản ...
Các cụm công nghiệp nêu trên do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp làm chủ đầu tư. Mức giá ...
Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch là phát huy vai trò của hoạt động thương mại trong việc hình thành, mở rộng thị trường để thúc đẩy phát triển kinh ...
Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch là phát huy vai trò, lợi thế hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh trong việc hình thành và mở rộng thị trường ...
Theo Thông tư, Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về công thương, ...
Đối tượng là các doanh nghiệp khu vực tư nhân thực hiện kinh doanh bền vững; các tổ chức thúc đẩy phát triển kinh doanh bền vững (viện nghiên cứu, trường đại ...
Theo đó, đối tượng áp dụng Nghị quyết 22 là các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đầu tư phát triển cụm công nghiệp (CCN), tiểu thủ công nghiệp (TTCN) ...