VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH

Ngày 05/9/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ký, ban hành Quyết định số 46/2023/QĐ-UBND về việc quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Quyết định).

Đối tượng áp dụng bao gồm: Các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Kon ...
Thực hiện Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2023", Bộ trưởng Bộ Công ...
Công tác triển khai theo các nội dung: Đăng ký kế hoạch KCQG, trước ngày 20 tháng 6 năm 2023, Sở Công Thương, các tổ chức dịch vụ khuyến công xây dựng ...
Cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm thuộc địa bàn thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam và xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang với diện tích 50ha. Thời gian hoạt động ...
Kế hoạch hành động cụ thể như sau: I. MỤC TIÊU 1. Mục tiêu Triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ giao cho Cục Công Thương địa phương tại Quyết ...
Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật; đồng thời ...
Với tinh thần đẩy mạnh và nâng cao công tác phòng chống tham nhũng, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Công Thương địa phương đã quan tâm, chỉ đạo sát sao, quán triệt ...
Theo đó, các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính (CQHC), đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) sau đây sẽ thực hiện ký kết, áp dụng chế ...
Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: Điện, than, ...
Theo đánh giá từ Cục Công Thương địa phương sau 5 năm thực hiện Nghị định  68/2017/NĐ-CP (Nghị định 68), 2 năm thực hiện Nghị định 66/2020/NĐ-CP (Nghị định 66) đã tạo ...