Mới đây, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND về việc Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Công tác bình chọn nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường; tạo động lực cho các cơ sở sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu nhất để tham gia bình chọn ở cấp cao hơn.

Kế hoạch cũng đưa ra trình tự, thời gian tổ chức bình chọn cụ thể. Riêng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện phải đảm bảo mỗi huyện/thị xã/thành phố phải có ít nhất từ 2 sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh;  thời gian bình chọn và quyết định công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và lựa chọn, phê duyệt sản phẩm đăng ký bình chọn cấp khu vực trước ngày 15/7/2021.

Các sản phẩm tham gia bình chọn chia làm 4 nhóm, gồm: Thủ công mỹ nghệ; chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí và nhóm các sản phẩm khác.

Sản phẩm tham gia bình chọn phải là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Là sản phẩm có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Các sản phẩm tham gia bình chọn sẽ được đánh giá theo các tiêu chí cơ bản sau: Đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; về kinh tế-kỹ thuật-xã hội và môi trường; về tính văn hóa và thẩm mỹ và các tiêu chí khác.

TQL-ARIT