VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH

Ngày 14 tháng 3 năm 2023, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương đã ban hành Quyết định số 20/QĐ-CTĐP về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 32/QĐ-BCT ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Bộ Công Thương ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Kế hoạch hành động cụ thể như sau: I. MỤC TIÊU 1. Mục tiêu Triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ giao cho Cục Công Thương địa phương tại Quyết định số 32/QĐ-BCT ngày 09 tháng 01 ...
Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật; đồng thời ...
Với tinh thần đẩy mạnh và nâng cao công tác phòng chống tham nhũng, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Công Thương địa phương đã quan tâm, chỉ đạo sát sao, quán triệt ...
Theo đó, các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính (CQHC), đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) sau đây sẽ thực hiện ký kết, áp dụng chế ...
Một số chỉ tiêu chủ yếu của ngành Công Thương tỉnh An Giang năm 2023 đặt ra như sau: Phấn đấu Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trong khoảng 11,38% – 11,55% ...
Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: Điện, than, ...
Theo đánh giá từ Cục Công Thương địa phương sau 5 năm thực hiện Nghị định  68/2017/NĐ-CP (Nghị định 68), 2 năm thực hiện Nghị định 66/2020/NĐ-CP (Nghị định 66) đã tạo ...
Các cụm công nghiệp nêu trên do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp làm chủ đầu tư. Mức giá ...
Theo Thông tư, Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về công thương, ...
Đối tượng là các doanh nghiệp khu vực tư nhân thực hiện kinh doanh bền vững; các tổ chức thúc đẩy phát triển kinh doanh bền vững (viện nghiên cứu, trường đại ...