Thực hiện Công văn số 7326/BCT-TTB ngày 18/12/2022 của Bộ Công Thương về việc báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022, ngày 16/12/2022, Cục Công Thương địa phương đã ban hành Báo cáo số 94/BC-CĐP về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Cục.

Với tinh thần đẩy mạnh và nâng cao công tác phòng chống tham nhũng, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Công Thương địa phương đã quan tâm, chỉ đạo sát sao, quán triệt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác phòng, ngừa tham nhũng đến đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Cục. Qua đó, công tác phòng chống tham nhũng tại Cục được duy trì thường xuyên, liên tục, năm 2022, Cục CTĐP không có phát sinh trường hợp tham nhũng trong đơn vị cần phải xử lý.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022, chi tiết xem tại đây

ĐXT

Tin đã đăng