Cục Công Thương địa phương ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023  

Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; tạo sự thống nhất, quyết tâm cao trong hành động; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức kỷ cương, liêm chính, ngày 24/2/2023, Cục Công Thương địa phương đã ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023 của Cục nhằm  triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng. 

Chi tiết Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023, xem tại đây. 

ĐXT