Ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định số 111).

Theo đó, các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính (CQHC), đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) sau đây sẽ thực hiện ký kết, áp dụng chế độ, chính sách theo pháp luật lao động, dân sự và các quy định khác có liên quan:
- Lái xe, bảo vệ (trừ bảo vệ tại các cơ quan, đơn vị như Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ…);
- Lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
- Các công việc, hỗ trợ phục vụ khác thuộc danh mục vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ trong CQHC và ĐVSNCL không được xác định là công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, còn thực hiện hợp đồng với các vị trí công việc hỗ trợ, phục vụ trong CQHC thực hiện quản lý, chính sách như công chức và các công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong ĐVSNCL.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 02 năm 2023. Chi tiết Nghị định xem tại đây.

Các văn bản và quy định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định số 111 có hiệu lực:
- Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; 
- Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP  ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
- Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp;
- Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.

Để kịp thời triển khai Nghị định quan trọng này, ngày 02/3/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 1070/BCT-TCCB về việc hướng dẫn một số nội dung về ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động và xây dựng Đề án vị trí việc làm. Trong đó, có nội dung đề nghị các đơn vị thuộc Bộ rà soát, ký hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP đối với người lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ./.

Chi tiết nội dung xem tại đây

ĐXT

Tin đã đăng