Ngày 24/10/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký, ban hành Quyết định số 1239/QĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La.

Theo đó, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương; Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Trung tâm thực hiện chức năng xúc tiến đầu tư, khuyến công, xúc tiến thương mại, du lịch và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La theo quy định của pháp luật;

Trong thời gian tới Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch theo quy định của pháp luật; chỉ đạo Trung tâm xây dựng lộ trình thực hiện tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.      

Chi tiết Quyết định số 1239/QĐ-TTg ngày 24/10/2023 xem tại đây)

Ảnh: Sưu tầm

Bài: PTKD-VP