Ngày 05/9/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ký, ban hành Quyết định số 46/2023/QĐ-UBND về việc quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Quyết định).

Đối tượng áp dụng bao gồm: Các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác liên quan đến việc xác định và quản lý chi phí dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Công Thương; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc đặt hàng, đấu thầu, giao nhiệm vụ dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Công Thương; Đồng thời, khuyến khích cơ quan, tổ chức và cá nhân không sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ trong lĩnh vực Công Thương.

Một số định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Quyết định là cơ sở để xác định đơn giá một số dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Kon Tum có sử dụng kinh phí theo phương thức đặt hàng, đấu thầu, giao nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Quyết định quy định chi tiết một số định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Kon Tum, bao gồm: Dịch vụ lĩnh vực khuyến công (Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; Hỗ trợ tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh); Dịch vụ lĩnh vực xúc tiến thương mại (Tham gia hội chợ, triển lãm; Tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn; Hỗ trợ “Điểm bán hàng Việt cố định”, “Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP”; Tổ chức, tham gia hội nghị kết nối giao thương; Hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm của tỉnh).

Chi tiết Quyết định xem tại đây./. 

Tin: NTB