Ngày 9/11/2022, Bộ trưởng Công Thương ban Quyết định số 2373/QĐ-BCT sửa đổi, bổ sung Quyết định 1403/QĐ-BCT ngày 28/5/2020 về việc ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Theo đó, một số điều trong Quyết định 1403/QĐ-BCT ngày 28/5/2020 được sửa đổi, bổ sung như sau:

- Sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 9 Quyết định 1403/QĐ-BCT (đã được sửa đổi tại khoản 1 điều 1 Quyết định số 2811/QĐ- BCT ngày 2/11/2020) như sau: “c) Đề án được Hội đồng thẩm định kiến nghị thực hiện là đề án có tổng số điểm trung bình đạt tối thiểu 65 điểm, đồng thời có ít nhất 2/3 phiếu thẩm định đề án được đánh giá mức “Đạt, Đề nghi thực hiện đề án” hoặc “Đạt nhưng cần điểu chỉnh, bổ sung; Đề nghị thực hiện đề án”.

- Thay thế Biểu mẫu 9 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1403/QĐ-BCT (đã được sửa đổi tại Khoản 11 Điều 1 Quyết định số 2811/QĐ- BCT ngày 2/11/2020) bằng Biểu mẫu 9 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2373/QĐ-BCT.

Chi tiết Quyết định số 2373/QĐ-BCT tại đây.

HD - TTCN