Thực hiện Kế hoạch công tác, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp nhằm đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP; những khó khăn, tồn tại và dự kiến các nội dung sửa đổi, bổ sung 2 Nghị định nêu trên.

Thông tin Hội nghị về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp
1. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: 01 ngày, từ 8h00 ngày 07 tháng 11 năm 2022 (Thứ  Hai).
- Địa điểm: Trung tâm hội nghị quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.
2. Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo Bộ Công Thương.
3. Thành phần Hội nghị: 
- Đại diện các Bộ, ngành có liên quan; 
- Về phía địa phương (khu vực từ tỉnh Quảng Trị trở ra phía Bắc): Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và sở, ngành có liên quan (Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng,...) của một số tỉnh, thành phố; Sở Công Thương, đại diện Ủy ban nhân dân cấp huyện, chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) các tỉnh, thành phố trong khu vực.  

Bộ Công Thương trân trọng kính mời Quý cơ quan, đơn vị tới dự và tham gia ý kiến tại Hội nghị./.


Ghi chú: (1) Tài liệu Hội nghị tại địa chỉ: http://arit.gov.vn/ , xem và tải về tại đây.
      (2) Các Bộ vui lòng cử đại biểu trong Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Dự thảo Nghị định về quản lý, phát triển CCN; Sở Công Thương lựa chọn, gửi Giấy mời tới 1÷2 Ủy ban nhân cấp huyện và 1÷2 chủ đầu tư hạ tầng CCN trên địa bàn tham dự Hội nghị. 
      (3) Quý cơ quan, đơn vị gửi danh sách đại biểu tham dự Hội nghị theo mẫu về Cục Công Thương địa phương trước ngày 02/11/2022 theo địa chỉ email: tutn@moit.gov.vn. Chi tiết xin liên hệ với ông Trần Ngọc Tú, điện thoại: 024.22218288/0975298586.

 

KConline-TQL