DOANH NGHIỆP - LÀNG NGHỀ

Ngày 02/8/2022 Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 924/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi tắt là Chương trình).

Theo đó với quan điểm là chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới là giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn ...
 Các HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hoạt động tập trung chủ yếu ở một số ngành, nghề: đan tre, đan lục bình, may mặc, bánh kẹo. Vai trò của ...
Sau khi nghiên cứu, tổng hợp các ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo,  ngày 22 tháng 6 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Quyết định ...
Làng nghề nuôi trồng và sơ chế nấm có 137 cơ sở, hộ sản xuất, quy mô sản xuất và sản lượng được tăng lên hàng năm đã tạo công ăn việc ...
Nhìn chung hoạt động của các HTX đang hoạt động có hiệu quả, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn. Đối với lĩnh vực CN-TTCN: có 30 ...
Mục tiêu chung của Chương trình nhằm bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của làng ...
  Nghề rèn truyền thống ở cầu Vực (P. Thủy Châu, TX. Hương Thủy) có 20 hộ, trước đây, tất cả đều làm bằng thủ công nên khả năng cạnh tranh rất ...
Tỉnh Thanh Hóa hiện có nhiều làng nghề truyền thống được duy trì, phát triển từ xa xưa đến ngày nay. Cùng với chức năng làm ra sản phẩm phục vụ đời sống, ...
Trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Thanh Hóa đã ...
CCN Đình Cao được thành lập có quy mô khoảng 19,5 ha, thu hút các dự án sản xuất các ngành nghề: chế biến lương thực và công nghiệp nhẹ; công nghiệp ...