Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1480/KH-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia (Kế hoạch), các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao đã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nên đã chủ động, xây dựng các giải pháp cụ thể để có chương trình hỗ trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) phát triển các sản phẩm CNNT tiêu biểu được hiệu quả tốt nhất.

Cục Xúc tiến thương mại (Cục XTTM) là một trong nhưng đơn vị thuộc Bộ tham gia thực hiện Kế hoạch cũng đã khẩn trương xây dựng được chương trình, giả pháp cụ thể để hỗ trợ giúp đỡ các doanh nghiệp/cơ sở CNNT phát triển các sản phẩm CNNT tiêu biểu. Tại Kế hoạch, Cục XTTM được giao nhiệm vụ: “Chủ trì triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm CNNT tiêu biểu tham gia Chương trình cấp quốc gia về XTTM hàng năm; hỗ trợ xây dựng, phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực thiết kế, phát triển nhãn mác, bao bì phù hợp với thị trường mục tiêu, góp phần gia tăng giá trị thương hiệu cho sản phẩm CNNT tiêu biểu”.

Theo đó, căn cứ nhiệm vụ được giao, Cục XTTM đã xây dựng Kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện với các nội dung được xây dựng cụ thể như: Thông tin về các hoạt động thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại đến các Sở Công Thương, cơ quan xúc tiến thương mại địa phương, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, đặc biệt các doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm CNNT tiêu biểu tham gia các hoạt động XTTM nhằm quảng bá, phát triển các sản phẩm có thế mạnh của địa phương; yêu cầu các đơn vị chủ trì Chương trình thông tin mời và hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tham gia các đề án thuộc Chương trình cấp quốc gia về XTTM do Đơn vị chủ trì thực hiện; Ưu tiên lựa chọn và hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tham gia các đề án cấp quốc gia về XTTM do Cục XTTM làm đơn vị chủ trì.

Đối với nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng, phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực thiết kế, phát triển nhãn mác, bao bì phù hợp với thị trường mục tiêu, góp phần gia tăng giá trị thương hiệu cho sản phẩm CNNT tiêu biểu, Cục sẽ tập trung vào việc hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thông qua các hoạt động: Hỗ trợ và hướng dẫn các doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam (THQG). Các sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia sẽ được tăng cường quảng bá thương hiệu tại thị trường nội địa và quốc tế, được tham gia các hoạt động đào tạo, tập huấn, tư vấn về thương hiệu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp THQG thành công.

Các doanh nghiệp, cơ sở CNNT có sản phẩm được công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu có thể tham gia các hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn về thương hiệu nhằm nâng cao nhận thức về thương hiệu và tăng cường năng lực kinh doanh và phát triển thương hiệu do Cục XTTM tổ chức. Tham gia các chương trình này, doanh nghiệp sẽ được trang bị kiến thức, tư duy chiến lược và phương pháp luận về xây dựng phát triển thương hiệu cho lãnh đạo các doanh nghiệp; kỹ năng xây dựng và quản trị thương hiệu; quản lý chất lượng sản phẩm, bảo hộ sở hữu trí tuệ ở trong nước và nước ngoài, marketing xuất khẩu, thiết kế và phát triển sản phẩm; hỗ trợ quảng bá về sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thông qua các chương trình tuyên truyền, quảng bá về thương hiệu quốc gia và thương hiệu ngành hàng, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể.

Đối với nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp có sản phẩm CNNT tiêu biểu trong việc nâng cao năng lực thiết kế, phát triển nhãn mác, Các nghiệp, cơ sở CNNT có sản phẩm được công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu có thể tham gia các buổi hội thảo, tư vấn về thiết kế. Từ đó, doanh nghiệp có cơ hội kết nối, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia tư vấn hàng đầu về thiết kế trong và ngoài nước nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của chủ doanh nghiệp về hình ảnh sản phẩm và giá trị của việc thiết kế, phát triển nhãn mác và có chiến lược phát triển phù hợp trong tương lai.

Ngoài ra, Cục XTTM cũng xây dựng hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trong hoạt động XTTM thông qua các chương trình XTTM khác do Cục XTTM chủ trì triển khai, thực hiện.

TQL - KConline