Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch khuyến công quốc gia (KCQG) năm 2020.

Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương phối hợp với Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP) rà soát, hoàn thiện hồ sơ tài liệu, hoàn thành ký hợp đồng trước ngày 15 tháng 5 năm 2020 đối với các đề án KCQG đã được phê duyệt nhưng chưa ký hợp đồng; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án KCQG, tạm ứng kinh phí đối với các đề án đã ký hợp đồng theo quy định; bám sát diễn biến tình hình của cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT), đặc biệt là các đối tượng tại vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh gặp khó khăn trong triển khai đúng tiến độ đề án; thường xuyên có báo cáo về Bộ Công Thương để kịp thời xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kinh phí KCQG năm 2020.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các đề án KCQG trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu và nội dung của hợp đồng đã ký.

Tiếp tục rà soát các đề án KCQG theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu phù hợp với tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của địa phương; hỗ trợ các doanh nghiệp/cơ sở CNNT trên địa bàn gặp khó khăn do chịu tác động của thiên tai, dịch bệnh… gửi về Bộ Công Thương trước ngày 25/5/2020. Trường hợp các đề án đã được phân bổ kinh phí nhưng gặp vướng mắc không triển khai được theo tiến độ bởi các yếu tố thiên tai, dịch bệnh, Bộ Công Thương sẽ cân đối ngân sách, xem xét phê duyệt bổ sung kế hoạch KCQG năm 2020.

Chủ động theo dõi diễn biến, đánh giá tác động của thiên tai, dịch bệnh đối với các nội dung hoạt động khuyến công phải tập trung đông người như hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm, các khóa đào tạo, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp/cơ sở CNNT...; xem xét tính cần thiết, chủ động báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để kịp thời điều chỉnh kế hoạch trong năm tài chính hoặc quyết định thực hiện có áp dụng các biện pháp phòng chống lây nhiễm theo quy định.

Tham mưu Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tăng cường bố trí kinh phí khuyến công địa phương đối với các địa bàn khó khăn chịu ảnh hưởng, tác động của thiên tai, dịch bệnh.

Chi tiết văn bản số 2990/BCT-CTĐP xem tại đây

 

TQL-KConline