Để đồng bộ hóa tên gọi phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, Cục Công Thương địa phương đã thực hiện sửa đổi địa chỉ truy cập trên internet đối với Trang thông tin điện tử (Website) của Cục.

Thực hiện Quyết định số 3768/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP). Theo Quyết định của Bộ trưởng, Cục CTĐP đã được điều chỉnh, bổ sung và quy định cụ thể hơn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục. Trong đó, tên giao dịch quốc tế viết bằng tiếng Anh được sửa đổi như sau: AGENCY FOR REGIONAL INDUSTRY AND TRADE.

Theo đó, để đồng bộ hóa tên gọi phù hợp với chức năng nhiệm vụ và thuận tiện cho việc truy cập Trang thông tin điện tử của Cục CTĐP trên internet, Cục CTĐP đã thực hiện việc đăng ký, sửa đổi địa chỉ truy cập Trang thông tin điện tử (Website) của Cục CNĐP, cụ thể như sau: Địa chỉ truy cập cũ: www.arit.gov.vn  được đổi thành địa chỉ: www.arit.gov.vn  để truy cập Trang thông tin điện tử Cục Công Thương địa phương.

Cục Công Thương địa phương trân trọng thông báo./.

ARIT - MOIT