Văn bản pháp luật

Về việc đôn đốc thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia 2020 của các tỉnh, thành phố

Phê duyệt Đề án " Thúc đẩy chuyển đổi, cơ cấu lại sản xuất của các ngành hàng gắn với truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý và xây dựng thương hiệu cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam

Ban hành bộ tài liệu bao gồm văn bản chung, quy trình quản lý nội bộ và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Công Thương

Về việc ban hành Quy định công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhà và vừa ngành Công Thương

Quy chế về việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Bộ Công Thương

Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT--BCT