Văn bản pháp luật

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý khuyến công

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý cụm công nghiệp

Quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng Phát triển tiểu thủ công nghiệp và Doanh nghiệp

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công Thương địa phương

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Phê duyệt Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025

Về việc  công nhận và chi thưởng cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020

về việc phê duyệt mẫu hồ sơ, áp dụng cho các tổ chức, cá nhân đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương

Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Cục Công Thương địa phương

  • Ban hành: 04-09-2020
  • Hiệu lực: 31-08-2020

Văn bản về việc tổ chức trao giấy chứng nhận, tặng kỷ niệm chương, tiền thưởng cho cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Năm năm 2020
Văn bản chi tiết đề nghị xem tại đây./.

Về việc đôn đốc thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia 2020 của các tỉnh, thành phố

Phê duyệt Đề án " Thúc đẩy chuyển đổi, cơ cấu lại sản xuất của các ngành hàng gắn với truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý và xây dựng thương hiệu cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam

Ban hành bộ tài liệu bao gồm văn bản chung, quy trình quản lý nội bộ và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Công Thương

Về việc ban hành Quy định công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhà và vừa ngành Công Thương

Quy chế về việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Bộ Công Thương

Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí