Văn bản pháp luật

Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT--BCT