Còn hiệu lực
Số 130/QĐ-CTĐP
Quyết định quy định chức năng, ...
27-12-2022
27-12-2022
Quyết định
Cục Công Thương địa phương
Ngô Quang Trung
Cục trưởng