Ngày 11 tháng 10 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 121/2021/NQ-HĐND về việc ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa  giai đoạn 2022-2026.

Nghị quyết số 121 tập trung vào các nội dung cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (CCN)

Đối tượng hỗ trợ là Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật  các CCN,CCN làng nghề (gọi chung là cụm công nghiệp) là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp…

Nội dung hỗ trợ: Chủ đầu tư được hỗ trợ một lần kinh phí để đầu tư các hạng mục: san lấp mặt bằng, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho hoạt động của CNN.

Mức hỗ trợ là 1 tỷ đồng/ha đối với CCN thuộc địa bàn các huyện 30a (trừ các cụm công nghiệp có ranh giới tiếp giáp với đường Hồ Chí Minh); riêng CCN thuộc địa bàn huyện Mường Lát hỗ trợ 1,5 tỷ đồng/ha. Mức hỗ trợ tối đa không quá 20 tỷ đồng/CCN. Hỗ trợ 0,7 tỷ đồng/ha đối với CCN thuộc các huyện miền núi còn lại và các CCN của các huyện 30a có giáp ranh với đường Hồ Chí Minh. Mức hỗ trợ tối đa không quá 15 tỷ đồng/CCN. Hỗ trợ 0,5 tỷ đồng đối với CCN thuộc các huyện đồng bằng và các huyện ven biển; mức hỗ trợ tối đa không quá 10 tỷ đồng/CCN.

2. Hỗ trợ đầu tư dự án sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) và thu hút lao động tại các huyện miền núi

Đối tượng hỗ trợ là các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam (gọi chung là doanh nghiệp) đầu tư dự án sản xuất CN-TTCN vào các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa.

- Hỗ trợ đầu tư dự án sản xuất CN-TTCN vào khu vực miền núi:

Nội dung hỗ trợ: Doanh nghiệp được hỗ trợ một lần kinh phí để thực hiện san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng về giao thông, điện, nước, xử lý chất thải.

Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 1 tỷ đồng/ha đối với các dự án đầu tư thuộc các huyện 30a, hỗ trợ 0,7 tỷ đồng/ha đối với các dự án đầu tư thuộc các huyện miền núi còn lại. Mức hỗ trợ tối đa không quá 2 tỷ đồng/dự án.

- Hỗ trợ thu hút lao động tại các huyện miền núi

Nội dung hỗ trợ: Doanh nghiệp được hỗ trợ một lần kinh phí thu hút lao động. Trường hợp đầu tư mở rộng, thu hút lao động thêm chỉ được tính như đầu tư mới.

Mức hỗ trợ: Tổng số lao động được hỗ trợ lớn nhất bằng tổng số lao động theo công suất tối đa của dự án và không quá 02 tỷ đồng/dự án

3. Hỗ trợ phát triển nghề, làng nghề TTCN

Đối tượng hỗ trợ: Tổ chức, cá nhân có thành tích du nhập nghề tạo thành làng nghề mới hoặc khôi phục được làng nghề

Nội dung hỗ trợ: các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ một phần kinh phí để du nhập nghề mới tạo thành làng nghề hoặc khôi phục được làng nghề, được UBND tỉnh công nhận

Mức hỗ trợ: hỗ trợ 0,5 tỷ đồng/làng nghề.

Hồng Duyên - TTCN