HĐND tỉnh Nghệ An, kỳ họp thứ 9, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đã thảo luận, thông qua Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn.

 Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân trong và nước ngoài trực tiếp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ ngành nghề nông thôn, gồm: DNNVV, HTX, THT và Hộ gia đình hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành; các nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống được UBND tỉnh quyết định công nhận; các tổ chức, cá nhân có liên quan tới công tác quản lý ngành nghề nông thôn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng đã ban hành nghị quyết hỗ trợ xây dựng các trung tâm, các điểm bán và giới thiệu sản phẩm hàng hóa của các làng nghề. Nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ cụ thể như sau:
1/ Di dời mặt bằng sản xuất, sẽ hỗ trợ một lần 50% tổng chi phí nhưng không quá 200 triệu đồng/cơ sở ngành nghề nông thôn để di dời cơ sở ngành nghề nông thôn ra khỏi khu dân cư đến địa điểm đã được quy hoạch;                                                                                  
2/ Công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống, sẽ hỗ trợ 2 tỷ đồng/làng nghề vùng đồng bằng và sẽ hỗ trợ 3 tỷ đồng/làng nghề vùng miền núi để đầu tư cải tạo, nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng làng nghề, như hệ thống đường giao thông, điện, nước sạch, hệ thống tiêu, thoát nước, xây dựng các trung tâm, các điểm bán và giới thiệu sản phẩm hàng hóa làng nghề.
Nguồn kinh phí thực hiện được lấy từ ngân sách địa phương, cụ thể: Nguồn phân bổ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, các chương trình mục tiêu và các nguồn ngân sách địa phương khác.


Theo Baomoi.com