Ngày 09/12/2021, Hội đồng dân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND (Nghị quyết 22) quy định một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng áp dụng Nghị quyết 22 là các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đầu tư phát triển cụm công nghiệp (CCN), tiểu thủ công nghiệp (TTCN) và công nghiệp hỗ trợ; Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân liên quan tới công tác quản lý, hoạt động CCN, TTCN, công nghiệp hỗ trợ; Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong làng nghề, khu dân cư di dời vào hoạt động sản xuất trong cụm công nghiệp.

- Về chính sách hỗ trợ phát triển CCN:

+ Điều kiện được hưởng chính sách là CCN nằm trong quy hoạch, phương án phát triển CCN của tỉnh được thành lập, mở rộng theo quy định của pháp luật. Đã hoàn thiện thủ tục pháp lý theo từng nội dung đề nghị hỗ trợ.

+ Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết; hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong CCN; hỗ trợ xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào CCN; hỗ trợ kinh phí chuẩn bị đầu tư cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong làng nghề, khu dân cư di dời vào hoạt động sản xuất trong CCN.

- Về chính sách hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp:

+ Điều kiện được hưởng chính sách là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX TTCN đầu tư trực tiếp sản xuất tại các huyện, thị xã, các xã thuộc thành phố Vinh và các phường thuộc thành phố Vinh chuyển đổi từ xã chưa quá 5 năm (tính tại thời điểm hỗ trợ) xây dựng mới hệ thống xử lý môi trường đạt chuẩn theo quy định; Các đơn vị được hưởng chính sách chưa được hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của nhà nước cho cùng một nội dung hỗ trợ.

+ Nội dung hỗ trợ: hỗ trợ các tổ chức quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ phát triển TTCN tham gia hội chợ triển lãm; hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX TTCN xây dựng hệ thống xử lý môi trường đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật an toàn môi trường.

- Về chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ:

+ Điều kiện được hưởng chính sách: các tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo quy định của Chính phủ; Các đơn vị được hưởng chính sách chưa được hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của nhà nước cho cùng một nội dung hỗ trợ.

+ Nội dung hỗ trợ: các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ được nguồn vốn vay đầu tư dài hạn để mua máy móc thiết bị công nghệ phục vụ cho sản xuất công nghiệp hỗ trợ.

 

Hồng Duyên - TTCN