Ngày 16 tháng 03 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 842/QĐ-BCT về việc ban hành Quy định công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương. Theo đó, Cục Công Thương địa phương được giao làm đơn vị đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan công nhận, quản lý, giám sát, đánh giá hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương.   

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luật Hỗ trợ DNNVV), có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, nhằm triển khai đồng bộ, có hiệu quả, sớm đưa chính sách, giải pháp quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV vào cuộc sống; ngày 11 tháng 3 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ DNNVV. Theo đó, ngày 30 tháng 5 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch số 4279/BCT-KH về việc triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV. 
Sau hơn một năm triển khai, ngày 16 tháng 3 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 842/QĐ-BCT về việc ban hành Quy định công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương, bao gồm: 
Phần I. Lĩnh vực tư vấn: Gồm có 15 lĩnh vực 
Phần II. Tiêu chí xét công nhận đối với cá nhân và tổ chức tư vấn 
1. Tiêu chí chung
1.1. Đối với cá nhân tư vấn
1.2. Đối với tổ chức tư vấn
2. Tiêu chí chuyên biệt đối với từng lĩnh vực tư vấn ngành Công Thương
Bao gồm tiêu chí đối với cá nhân tư vấn và tổ chức tư vấn thuộc 15 lĩnh vực tư vấn theo danh mục lĩnh vực tư vấn ngành Công Thương 
Phần III. Tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên ngành Công Thương
1. Hồ sơ đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên 
2. Quy trình thẩm định và công nhận các tổ chức, cá nhân tư vấn viên thuộc mạng lưới tư vấn viên ngành Công Thương.
3. Quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức tư vấn và tư vấn viên 
4. Tổ chức hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên ngành Công Thương.
5. Kinh phí hoạt động. 
 Chi tiết Quyết định số 842/QĐ-BCT ngày 16 tháng 03 năm 2020  xem tại đây
                              

 Lương Anh Tuấn