Ngày 09/8/2019 tại thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp, nông thôn cho lao động nông thôn, đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn trẻ, khởi nghiệp ở nông thôn do Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì.

Ngày 09/8/2019 tại thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp, nông thôn cho lao động nông thôn, đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn trẻ, khởi nghiệp ở nông thôn do Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì.


Các đơn vị phối hợp gồm: Trung tâm khuyến nông quốc gia; Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Văn phòng ILO Việt Nam; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam; Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc tại Việt Nam (FAO); Tổ chức DRGV-Liên bang Đức; Viện nghiên cứu, Bồi dưỡng và Đào tạo nguồn nhân lực; Tổ chức SOCODEVI; Văn phòng điều phối Nông thôn mới; Hội Khoa học phát triển nông thôn (PHANO); Ủy ban Dân tộc; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh… Thành phần tham dự gồm có các Sở Nông nghiệp và Phat triển nông thôn; Trường cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam bộ; Trường cao đẳng Lương thực-Thực phẩm; một số: Trung tâm Khuyến nông, Văn phòng điều phối Nông thôn mới các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hợp tác xã, các doanh nhân…      

                                                                                                                                             

Mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập của lao động nông thôn, trong đó tập trung đào tạo chuyển đổi ngành nghề và tạo việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa… giúp lao động nông nghiệp, nông thôn chuyển đổi dần sang công nghiệp dịch vụ và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để chuyển đổi nghề.

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021-2025 hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá kỹ năng nghề nông nghiệp cho giai đoạn 2020-2030; lao động nông thôn được đào tạo nghề nông nghiệp từ 2-2,5 triệu người với tỷ lệ có nghề có việc làm dù cũ hay mới ít nhất từ 85% trở lên với tỷ lệ tối thiểu 30% số này trẻ dưới 35 tuổi; 100% đội ngũ giáo viên, kỹ thuật viên của các cơ sở đào tạo nghề được bồi dưỡng kiến thức cơ bản về sư phạm phục vụ công tác đào tạo nghề; trong đó các nghề phục vụ cho phát triển 03 trục sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm vùng, sản phẩm địa phương, OCOP theo thứ tự là 30%-30%-40% các chuỗi giá trị nông sản; gia đoạn 2026-2030: lao động nông thôn được học nghề nông nghiệp là 2,5-3,5 triệu người với tỷ lệ có nghề có việc làm dù cũ hay mới ít nhất từ 90% trở lên.


Hội thảo cũng đã tập trung trao đổi, bàn bạc, tham luận, thảo luận đề ra được 07 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; bên cạnh đó, còn có đề xuất kiến nghị với Chính phủ nhằm chỉ đạo các Bộ, ban, ngành và các địa phương phối hợp tốt, chặt chẽ với nhau nhằm hoàn thành tốt nhất, hiệu quả nhất, chất lượng nhất… đối với các mục tiêu đã đề ra./.
                                                               

 

Theo cổng thông tin điện tử Bộ NN&PTNT