Do được thực hiện tốt, đạt hiệu quả cao, hoạt động khuyến công của Tây Ninh đã tạo được uy tín cũng như thu hút đáng kể sự quan tâm và nguồn vốn đối ứng của các đối tượng thụ hưởng.

Có thể thấy, khuyến công Tây Ninh có sức hút khá lớn với các cơ sở, doanh nghiệp công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn Tỉnh. Lý giải về sức hấp dẫn này, đại diện UBND tỉnh Tây Ninh cho rằng: Đó là do chương trình khuyến công của Tỉnh luôn được xây dựng trên cơ sở khảo sát nhu cầu một cách khắt khe. Cán bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Tỉnh không chỉ theo dõi sát các cơ sở, còn tư vấn, hướng dẫn một cách cụ thể, hữu ích thông tin về thị trường, công nghệ sản xuất và sản phẩm cho các đối tượng thụ hưởng. Do đó, các đề án được xây dựng có tính khả thi cao, đạt hiệu quả tốt.

Một trong những nội dung thu hút nguồn vốn cũng như sự quan tâm của các doanh nghiệp CNNT trên địa bàn là xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật và hỗ trợ ứng dụng thiết bị tiên tiến, hiện đại vào sản xuất.

Cùng đó, Tây Ninh cũng thực hiện rất tốt một số nội dung khác của chương trình khuyến công như: Đào tạo nghề, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu, hỗ trợ hạ tầng cụm công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các kỳ hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh nhằm giới thiệu, quảng bá và tìm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm CNNT.

Theo số liệu thống kê, Tây Ninh hiện có hơn 9.000 cơ sở CNNT đang hoạt động, tạo việc làm cho trên 185.000 lao động. Tuy nhiên, phần lớn các cơ sở có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, năng lực cạnh tranh yếu, nguồn vốn cho đổi mới thiết bị công nghệ ít. Do đó, có không ít cơ sở có nhu cầu nhưng không đáp ứng đủ tiêu chí để thụ hưởng chính sách khuyến công. Xác định đây là lực lượng chính cần được hỗ trợ trong thời gian tới, UBND tỉnh Tây Ninh đã đề ra những mục tiêu rất cụ thể cho chương trình khuyến công. Theo đó, Tỉnh tập trung hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm để hoạt động khuyến công ngày càng đi vào chiều sâu, đúng nội dung, đúng chương trình và đem lại hiệu quả thiết thực.

Trong 2 năm 2020 - 2022, Tỉnh sẽ khảo sát, xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho khoảng 30 doanh nghiệp, cơ sở CNNT từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương; giai đoạn 2021 - 2030 sẽ có trên 400 lượt doanh nghiệp, cơ sở CNNT trên địa bàn Tỉnh được hỗ trợ.

Để thực hiện được mục tiêu này, UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị các đơn vị liên quan đẩy mạnh và cải tiến nội dung tuyên truyền để phổ biến thông tin về khuyến công một cách rộng rãi nhất tới cơ sở CNNT. Phát huy hiệu quả mạng lưới cộng tác viên về việc cung cấp thông tin, xây dựng, thực hiện đề án khuyến công; trao đổi kinh nghiệm về hoạt động khuyến công giữa các địa phương trong Tỉnh nhằm học hỏi kinh nghiệm và phát huy cách làm hay của mỗi địa phương; gia tăng bố trí nguồn ngân sách địa phương cho công tác khuyến công.

Ngoài ra, công tác khuyến công bám sát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội để xây dựng đề án theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm cùng góp sức tạo bước phát triển rõ rệt cho công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Tỉnh.
 

Kconline