Hoạt động khuyến công được Quảng Ngãi coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, hỗ trợ tích cực cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Những năm qua, hoạt động khuyến công Quảng Ngãi đã đạt được một số kết quả nhất định. Với nguồn kinh phí khuyến công được bố trí tăng dần qua các năm,  đã tạo động lực khuyến khích các cơ sở CNNT trên địa bàn đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất; tạo việc làm, đáp ứng nhu cầu lao động có tay nghề cho các cơ sở CNNT; mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm; phát triển một số sản phẩm mới; nâng cao hiệu suất hoạt động và chất lượng sản phẩm.

Để có kết quả trên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo sở Công Thương, từ những năm đầu triển khai, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi đã đi đến từng huyện, từng cụm công nghiệp, khu kinh tế… để tuyên truyền, mời gọi, khảo sát lập đề án khuyến công hỗ trợ doanh nghiệp. Đến nay, nhiều doanh nghiệp đã tiếp cận với chính sách khuyến công và UBND các huyện cũng đã quan tâm thu hút nguồn kinh phí khuyến công để đầu tư hạ tầng trên địa bàn huyện. Đã có nhiều đơn vị chủ động liên hệ làm việc nhằm hưởng được các chính sách khuyến công.

Tuy nhiên, công tác khuyến công trên địa bàn Tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn: Nội dung hoạt động mới chỉ tập trung vào hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, đầu tư máy móc mới vào sản xuất, tổ chức hội chợ triển lãm cho các cơ sở CNNT và hội thảo, hội nghị về công tác khuyến công. Kinh phí hỗ trợ vẫn còn hạn chế nên chưa thu hút được nhiều cơ sở tham gia. Ngoài ra, công tác phối hợp với các địa phương chưa đồng bộ nên đối tượng thụ hưởng chưa tiếp cận đầy đủ thông tin.

Để nâng cao hiệu quả công tác khuyến công, khuyến khích phát triển CN - TTCN trên địa bàn, Quảng Ngãi đang chủ trương ưu tiên hỗ trợ cơ sở CNNT sản xuất các sản phẩm có lợi thế, trọng tâm, trọng điểm để hoạt động khuyến công ngày càng thiết thực và hiệu quả. Chú trọng hỗ trợ khuyến công theo hướng áp dụng dây chuyền, máy móc mới vào sản xuất nhằm nâng cao được năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường. Với các cơ sở sản xuất thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh thì chỉ hỗ trợ các cơ sở có đủ điều kiện về an toàn thực phẩm, có công bố chất lượng sản phẩm và có uy tín. Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, trao đổi học tập kinh nghiệm cho cán bộ nghiệp vụ làm công tác khuyến công, nhằm triển khai các hoạt động khuyến công đạt kết quả cao. Xây dựng quy trình triển khai thực hiện các hoạt động khuyến công theo hướng chuyên nghiệp, cụ thể cho từng hoạt động chủ động triển khai thực hiện.

Đặc biệt, Quảng Ngãi tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, cơ sở CNNT để tập trung sự chỉ đạo, điều hành công tác khuyến công nhằm xây dựng các đề án hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả cao; đồng thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập và thực hiện đề án khuyến công.

TBTKConline