Nhằm khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ môi trường; Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư vào sản xuất CN-TTCN nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới; Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển CN-TTCN một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế; ngày 03 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2020.

Theo đó, tổng kinh phí khuyến công địa phương cho năm 2020 là 2.080 triệu đồng, dùng để hỗ trợ thực hiện các đề án khuyến công trên địa bàn, bao gồm: Tổ chức 01lớp tập huấn xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn gắn với phổ biến cơ chế chính sách mới về phát triển công nghiệp; Hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu cho 02 sản phẩm; Hỗ trợ tham gia tổ chức bình chọn bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp khu vực; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm; Tổ chức thiết kế và in ấn tem nhãn sản phẩm CNNTTB đạt giải các cấp năm 2018-2019;  Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật vào sản xuất CN-TTCN; ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, dây chuyền công nghệ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất CN-TTCN và chi hỗ trợ triển khai áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cơ sở theo khoản b điểm 2 điều 12 Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh, trong đó ưu tiên hỗ trợ các cơ sở thực hiện xây dựng mô hình CNNT điển hình theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại VB số 606/UBND-KT1 ngày 07/02/2020 và Thông báo số 120/TB-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về mô hình phát triển công nghiệp nông thôn điển hình và nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công.
Cũng theo Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt các đề án khuyến công đảm bảo theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra; Chủ trì phân bổ dự toán kinh phí cho các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch khuyến công địa phương năm 2020; Phối hợp với các sở ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra định kỳ, đột xuất, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu Kế hoạch đề ra, đảm bảo việc quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Sở Tài chính phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn Sở Công Thương thực hiện việc quyết toán kinh phí theo quy định. Các sở, ngành liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp Sở Công Thương, Sở Tài chính định kỳ, đột xuất, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ khuyến công, bảo đảm việc quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công đúng mục đích, có hiệu quả.
Theo socongthuonghatinh.gov.vn