Những năm gần đây, công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã góp phần không nhỏ thúc đẩy công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Tỉnh phát triển, trong đó nổi bật là các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất để phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu.

Thực hiện kế hoạch khuyến công địa phương năm 2019, với mục tiêu hỗ trợ cơ sở CNNT đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất thay thế phương pháp sản xuất thủ công nhằm tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, ổn định, duy trì và phát triển sản xuất. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Vĩnh Long (Trung tâm) lập đề án hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn rút ngắn thời gian sản xuất tạo thuận lợi để cơ sở ổn định và mở rộng quy mô hoạt động sản xuất.

Chú trọng vào công tác hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh là một trong những nhiệm vụ, hoạt động quan trọng của Khuyến công Vĩnh Long. Từ những hoạt động này, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ sở CNNT sẽ tăng năng suất lao động, tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Tỉnh.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng tăng cường các hình thức hợp tác về hoạt động khuyến công với các tổ chức trong và ngoài nước, tìm kiếm các nguồn hỗ trợ bổ sung để nâng cao hiệu quả và quy mô hoạt động khuyến công. Bằng những hoạt động thiết thực, Khuyến công Vĩnh Long đang tạo nên được bước đệm tích cực, nhằm đẩy mạnh công tác khuyến công trong những năm tới.


Kconline