Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp, tháng 11/2022, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tập trung phục hồi và ổn định phát triển sản xuất, các ngành đều đạt mức tăng trưởng khả quan, cụ thể:

- Về sản xuất công nghiệp:

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11/2022 tăng 7,66% so với tháng trước và tăng 10,59% so cùng kỳ năm 2021.

Một số sản phẩm sản xuất công nghiệp chủ yếu: thủy sản chế biến ước đạt 38.869 tấn (tăng 6,16% so tháng trước và tăng 0,62% so với cùng kỳ năm 2021); Gạo xay xát ước đạt 125.000 tấn (tăng 2,45% và tăng 67,26%); Thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản ước đạt 144.850 tấn (tăng 14,34% và bằng 96,37%); sản phẩm sau gạo ước đạt 1.736 tấn (tăng 1,41% và tăng 21,96%); thuốc viên các loại ước đạt 158 Tr viên (tăng 13,73% và tăng 11,27%)..

Điện năng tiêu thụ:

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng ước đạt 258,8 triệu kWh, tăng 1,18% so với tháng trước. Trong đó, điện phục vụ nông nghiệp ước đạt 33,9 triệu kWh, tăng 0,38% so với tháng trước; điện phục vụ công nghiệp ước đạt 119 triệu kWh, tăng 1,71 % so với tháng trước; điện phục vụ thương mại ước đạt 7 triệu kWh, tăng 2,94% so với tháng trước, điện phục vụ sinh hoạt ước đạt 90 triệu kWh, tăng 0,67% so với tháng trước và điện phục vụ tiêu dùng khác ước đạt 8,9 triệu kWh, tăng 1,14% so với tháng trước.

- Về kết quả hoạt động thương mại:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 9.320 tỷ đồng, tăng 0,43% so tháng trước và tăng 10,11% so cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu bán lẻ tăng 0,51% so với tháng trước và tăng 3,1% so với cùng kỳ; khách sạn nhà hàng tăng 0,06% so với tháng trước và tăng 51,38% so cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 125,17 triệu USD, tăng 1,1% so tháng trước và tăng 10,55% so cùng kỳ năm 2021. Nếu không tính xăng dầu tạm nhập để tái xuất, Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 105,33 triệu USD, tăng 1,18% so tháng trước và tăng 4,99% so cùng kỳ năm 2021. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: thủy sản đông lạnh kim ngạch xuất khẩu ước đạt 61,38 triệu USD, tăng 1,28% so với tháng trước và bằng 80,14% so cùng kỳ năm 2021. Mặt hàng gạo kim ngạch xuất khẩu ước đạt 19,84 triệu USD, tăng 0,87% so tháng trước và tăng 71,22% so cùng kỳ năm 2021. Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc ước đạt 0,89 triệu USD, tăng 1,37% so với tháng trước và bằng 69,14% so cùng kỳ năm 2021. Sản phẩm ngành may ước đạt 13,72 triệu USD, tăng 0,65% so với tháng trước.

Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 49,33 triệu USD, tăng 0,52% so tháng trước và tăng 77,17% so cùng kỳ năm 2021. Các mặt hàng nhập khẩu chủ có yếu: Xăng dầu ước đạt 27,29 triệu USD (tăng 0,48% so tháng trước và tăng 96,48% so cùng kỳ năm 2021); nguyên liệu dược đạt 2,47 triệu USD (tăng 1,15% so tháng trước và tăng 6,3% cùng kỳ).

HD-TTCN