Ngày 14/8/2019, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) đã phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Gia lai tổ chức Hội nghị khuyến công khuyến công của khu vực.

Hội nghị được tổ chức nhằm báo cáo tình hình hoạt động khuyến công khu vực năm 2018, 7 tháng đầu năm 2019 và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2019. Đồng Chủ trì Hội nghị gồm có: Ông Ngô Quang Trung-Cục trưởng, Ông Dương Quốc Trịnh-Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương; Ông Bùi Khắc Quang-Giám đốc, Ông Nguyễn Duy Lộc-Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai.                                                                                                                                    

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động khuyến công năm 2018 và 7 tháng đầu năm 2019 như sau: Tổng kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2018 của cả nước là 298.300,98 triệu đồng; tổng kinh phí thực hiện 290.767,23 triệu đồng, khu vực là 60.058,60 triều đồng, đạt 94,82% so với kế hoạch (63.342 triệu đồng, tăng 35,55% so với tổng kinh phí thực hiện năm 2017 (44.309 triệu đồng). Trong đó: Kinh phí KCQG được phê duyệt là 120.000 triệu đồng, thực hiện 118.579,29 triệu đồng, đạt 98,82% so với số kinh phí đã giao, khu vực là 30.256,3 triệu đồng, đạt 98,58% so với kế hoạch (30.691 triệu đồng); kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương là 178.300,98 triệu đồng, thực hiện 172.187,94 triệu đồng, đạt 96,57% so với kế hoạch, khu vực là 29.802,3 triệu đồng, đạt 92,27% so với kế hoạch (32.650,1 triệu đồng). 

Tính đến hết tháng 7/2019, tổng kế hoạch kinh phí khuyến công (QG và ĐP) năm 2019 của cả nước của 63 tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan được phê duyệt là 316.285,24 triệu đồng, tăng 8,78% so với thực hiện năm 2018 (290.767,23 triệu đồng); khu vực là 63.095,3 triệu đồng, thấp hơn so với kế hoạch năm 2018 (63.342 triệu đồng) là 0,4%. Trong đó: Kinh phí KCQG được giao là 140.000 triệu đồng, chiếm 44,26% tổng kinh phí (tăng 16,67% so với kế hoạch năm 2018 là 120 triệu đồng, khu vực là 28.560,8 triệu đồng, chiếm 20,4% tổng kinh phí KCQG năm 2019 và chiếm 45,27% kinh phí khuyến công toàn vùng, thấp hơn 5,6% so với KCQG thực hiện năm 2018 (30.256,3 triệu đồng); tính đến thời điểm báo cáo, Bộ Tài Chính chưa phân bổ 35.936 triệu đồng, chiếm 25,67% kinh phí được giao và đến thời điểm trên đã triển khai thực hiện được 114/159 đề án KCQG với kinh phí 93.812 triệu đồng ước đạt 90,15% so với kế hoạch đã phân bổ; tổng kinh phí KCĐP kế hoạch được giao là 34.534,6 triệu đồng, chiếm 19,59% tổng kinh phí KCĐP đã giao kế hoạch năm 2019 và chiếm 54,73% kinh phí khuyến công toàn vùng, thấp hơn 15,88% so với kinh phí KCĐP thực hiện năm 2018 (29.802,3 triệu đồng). 7 tháng đầu năm 2019 kinh phí toàn vùng đã thực hiện đạt 19.886,4 triệu đồng, đạt 31,52% kế hoạch năm, so với tỷ lệ thực hiện 7 tháng đầu năm 2018 thấp hơn 4,87%; trong đó: kinh phí KCQG đã triển khai thực hiện 6.293,9 triệu đồng đạt 22,04% kế hoạch năm và kinh phí KCĐP là 13.592,5 triệu đồng đạt 36,36% kế hoạch năm.   

Bên cạnh đó, tháng 4/2019 Bộ Công Thương đã phối hợp với Ban kinh tế Trung ương, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị sơ kết Chương trình KCQG giai đoạn 2014-2018 với qui mô hơn 300 đại biểu đến từ các Bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương; Lãnh đạo UBND, Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công, doanh nghiệp, cơ sở CNNT và các tổ chức dịch vụ khuyến công trên cả nước cùng đông đảo các đơn vị báo chí, truyền thông nhằm đánh giá tính hình sau 5 năm thực hiện Quyết định số 1288/QĐ-TTg; kịp thời có những điều chỉnh bổ sung đến 2020 và thống nhất đề xuất với Thủ tướng Chính phủ những định hướng giải pháp chủ yếu hoạt động khuyến công giai đoạn 2021-2030 gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong tình hình mới.
Hội nghị cũng đã nghe hàng loạt các tham luận, trao đổi, nhất trí đề ra 05 mục tiêu và 08 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ năm 2019 và tạo tiền đề tốt nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thời gian tới. Bộ Công Thương cũng đã trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong hoạt động khuyến công và Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đã chuyển giao nhiệm vụ kế tiệp năm 2020 cho Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình./.


                                                                                                                                                                        NQ Huy