UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 20/2019/QĐ- UBND Quy định về hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh. Quy định bao gồm 6 chương, 16 điều quy định cụ thể về các quy định chung, trình tự xây dựng, thẩm định phê duyệt kế hoạch khuyến công, tổ chức thực hiện…

Trong đó, chương III quy định về quản lý, sử dụng, kinh phí khuyến công đã quy định cụ thể mức chi cho các nội dung khuyến công. Cụ thể, Trong đó chi cho thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn không quá 10 triệu đồng/cơ sở; hỗ trợ tối đa 30% cho mô hình phổ biến sản phẩm mới, công nghệ mới, không quá 1 tỷ đồng/mô hình; hỗ trợ 100 triệu đồng cho nhân rộng 1 mô hình đang hoạt động hiệu quả; chi 30% hỗ trợ cho mô hình thí điểm áp dụng sản xuất sạch hơn, không quá 500 triệu đồng/ mô hình…

Là cơ quan giúp UBND tỉnh quản lý công tác khuyến công, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch khuyến  công từng giai đoạn; xây dựng và dự toán kế hoạch kinh phí khuyến công hàng năm; hướng dẫn các đơn vị thực hiện đề án; thực hiện thanh, kiểm tra, quyết toán đề án theo quy định; hướng dẫn, chỉ đạo triển khai quy định này.

KConline