UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 21/2019/QĐ- UBND  ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Hải Phòng.

Theo đó, kinh phí khuyến công thành phố được sử dụng để hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn nông thôn; các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Quy chế cũng quy định rõ nguyên tắc sử dụng kinh phí khuyến công: Kinh phí khuyến công chi cho hoạt động khuyến công do UBND thành phố quản lý hoặc UBND cấp huyện,xã quản lý và tổ chức thực hiện; Sở Tài chính tổng hợp dự tpas kinh phí khuyến công hàng năm do Sở Công Thương lập trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt; Sở kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thẩm định kế hoạch và nhà thầu; các đơn vị thuộc Sở Công Thương hướng dẫn nghiệp vụ khuyến công đối với hoạt động khuyến công cấp huyện,xã trên địa bàn thành phố….

Quyết định số 21/2019/QĐ- UBND  cũng ban hành kèm theo phụ lục về mức cho cho các nội dung khuyến công, như: Chi tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề; tổ chức hội thảo, đào tạo, tập huấn; thăm quan học tập kinh nghiệm, khảo sát, hội chợ nước ngoài; trao đổi kinh nghiệm, học tập về công tác khuyến công; thăm quan, học tập kinh nghiệm trong nước.

TQL.ARIT