Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Bộ Công Thương tiến hành đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ, 2 năm thực hiện Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN) và đề xuất xây dựng Nghị định thay thế các Nghị định trên; Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành đánh giá tình hình triển khai thực hiện các Nghị định trên địa bàn; nội dung cụ thể như sau:

Về nội dung đánh giá

Việc tổ chức đánh giá được thực hiện từ cấp huyện có quy hoạch CCN đến các Sở, ngành chức năng quản lý liên quan đến CCN. Nội dung tập trung: đánh giá việc tổ chức thực hiện các quy định, cơ chế, chính sách của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP; hiệu quả đầu tư, phát triển các CCN; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước ở địa phương trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến triển khai dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN, dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong CCN; đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, quy định về quản lý CCN để nâng cao hiệu quả quản lý, đầu tư phát triển CCN trong thời gian tới.  

Về cách thức thực hiện tổng kết, đánh giá

UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND cấp huyện có CCN tiến hành đánh giá công tác quản lý nhà nước về CCN trên địa bàn; đánh giá tình hình quản lý, phát triển CCN trên địa bàn; đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các quy định, cơ chế, chính sách liên quan đến công tác quản lý CCN.

Sở Công Thương đầu mối tổng hợp báo cáo của các Sở, ngành và UBND cấp huyện có CCN; xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND cấp tỉnh về việc đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP, 2 năm thực hiện Nghị định số 66/2020/NĐ-CP trên địa bàn (như Đề cương và các phụ lục kèm theo); tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện các Nghị định trên (nếu cần thiết).

Trên cơ sở đó, Sở Công Thương hoàn thiện, trình UBND cấp tỉnh xem xét phê duyệt Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP, 2 năm thực hiện Nghị định số 66/2020/NĐ-CP trên địa bàn, gửi Bộ Công Thương trước ngày 25/5/2022 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.  

Bộ Công Thương đề nghị Quý Ủy ban phối hợp thực hiện.

Để thuận lợi cho việc tổng hợp, đề nghị gửi kèm bản mềm theo địa chỉ email: hoant@moit.gov.vn. Chi tiết liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hoa, Phụ trách phòng Quản lý cụm công nghiệp, Cục Công Thương địa phương, điện thoại 024.22218288/0913.005281.

Quý cơ quan, đơn vị có thể tải bản mềm Đề cương báo cáo và các Phụ lục kèm tại QRcode scan  Hoặc tải về tại đây