Mới đây (ngày 04/3) Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch số 1480/KH-BCT về việc hỗ trợ, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia. Kế hoạch do Cục Công Thương địa phương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng.

Mục tiêu của Kế hoạch là triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ cơ sở CNNT có sản phẩm được cấp chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, cấp quốc gia phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại.

Nội dung hỗ trợ gồm: Hỗ trợ, cung cấp thông tin, tư vấn hướng dẫn cách tiếp cận chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước; tư vấn lập dự án đầu tư  mở rộng sản xuất, tư vấn xây tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình chế biến, bảo quản an toàn thực phẩm…; xét ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP; giới thiệu về sản phẩm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương và các đơn vị truyền thông trực thuộc Bộ; hỗ trợ, kết nối sản phẩm CNNT tiêu biểu vào các hệ thống phân phối hàng hóa bán buôn, bán lẻ trên toàn quốc; hỗ trợ tham gia các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, xúc tiến đầu tư phát triển và xây dựng, quảng bá, phát triển thương hiệu; tư vấn, hỗ trợ cơ sở CNNT phát triển thương mại điện tử và ứng dụng kinh tế số cho công tác phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu.

Để triển khai các nội dung trên, các đơn vị của Bộ cũng được giao nhiệm vụ cụ thể, như: Cục Công Thương địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Công Thương xây dựng đề án khuyến công hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu; Cục Xúc tiến Thương mại chủ trì triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm CNNT tiêu biểu tham gia Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại hàng năm; Cục Thương mại điện tử và kinh tế số chủ trì hỗ trợ các cơ sở có sản phẩm CNNT tiêu biểu triển khai các giải pháp trực tuyến nhằm xây dựng hình ảnh, thương hiệu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường thông qua kênh thương mại điện tử; Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ các cơ sở có sản phẩm CNNT tiêu biểu làm thủ tục tự công bố; bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa; hướng dẫn các cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu nghiên cứu, đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong sản xuất...

Chi tiết Kế hoạch số 1480/KH-BCT xem tại đây

TQL (TTCN)