Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt tại Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 26/01/2018; theo đó, tỉnh quy hoạch 14 CCN với tổng diện tích 641,08 ha.  

Thời gian qua, Tỉnh Vĩnh Long ban hành một số văn bản về cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển CCN trên địa bàn tỉnh như:  Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 08/09/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định Chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long, trong đó bao gồm các chính sách hỗ trợ đầu tư về kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đến nay, Tỉnh mới có 02 cụm công nghiệp đã được thành lập với diện tích 120,87 ha đều do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng, gồm: Cụm công nghiệp Thuận An, thị xã Bình Minh đang triển khai đầu tư hạ tầng và Cụm công nghiệp Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm với diện tích 47,97 ha đã đi vào hoạt động, đạt tỷ lệ lấp đầy đạt 100%, thu hút được 01 dự án đầu tư trong cụm với tổng vốn đăng ký là 1.108 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm là cụm công nghiệp chuyên ngành năng lượng (điện mặt trời), doanh thu bình quân năm đạt 100 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho 35 lao động.

Trong giai đoạn tới, tỉnh Vĩnh Long cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp; tăng cường chỉ đạo, thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp để xã hội hóa đầu tư cụm công nghiệp. Đồng thời, trong quá trình xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, Tỉnh cần rà soát lại hiện trạng, sự cần thiết, nhu cầu đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn cho phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn Tỉnh để xây dựng, tích hợp Phương án phát triển cụm công nghiệp vào Quy hoạch tỉnh, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo pháp luật quy hoạch./.

Tin và ảnh: Anh Tuấn - CCN