Vừa qua, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm lĩnh vực Công Thương trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhằm phổ biến các quy định mới về đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng thời giới thiệu các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và một số kiến thức thực hành sản xuất, kinh doanh bảo đảm an toàn.

Tại Hội nghị, các đơn vị được nghe đại diện Vụ khoa học công nghệ - Bộ Công Thương hướng dẫn các quy định của pháp luật về ATTP, đặc biệt là các quy định mới lĩnh vực Công Thương như: Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/2/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BCT ngày 13/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Quyết định 1390/QĐ-BCT ngày 26/5/2020 về việc ban hành bộ câu hỏi kiểm tra, đáp án trả lời thực hiện kiểm tra để xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương; Quyết định số 1649/QĐ-BCT ngày 23/6/2020 phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2020; Giảng viên trường Đại học kinh tế - Kỹ thuật - Công nghiệp hướng dẫn các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Theo Langngheviet.com.vn