Phát huy kết quả đạt được của việc thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2021, Sở Công Thương Quảng Nam đã nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện hiệu quả một số hoạt động trọng tâm của ngành công thương trong quý II.

Theo đó, Sở Công Thương tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid–19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo lĩnh vực quản lý. Xây dựng giải pháp phát triển thương mại, dịch vụ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; tiếp tục xây dựng nâng cấp và vận hành sàn thương mại điện tử Quảng Nam.

Hoàn thiện chuyên đề về chính sách thu hút và phát triển các ngành công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ trình UBND tỉnh. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân về việc thực hiện Quy chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp mới. Hoàn thành dự thảo xây dựng Chương trình Khuyến công tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025  trình UBND tỉnh.

Song song với đó, Sở Công Thương phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư để thu hút các dự án vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hoàn thiện hồ sơ thủ tục và triển khai công tác sửa chữa khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang đảm bảo đạt tiến độ phục vụ lễ công bố cửa khẩu quốc tế. Hoàn thiện toàn bộ hồ sơ thiết kế các công trình trên địa bàn huyện Tiên Phước, Bắc Trà My và Nam Trà My trình thẩm định, phê duyệt. Kiểm tra hoạt động điện lực của các HTX theo chỉ đạo của UBND tỉnh để có cơ sở tham mưu về việc bàn giao lưới điện của các HTX cho ngành điện quản lý vận hành. 

Được biết, trong quý I/2021, một số nội dung công việc đã được Sở Công Thương triển khai nhưng chưa đạt tiến độ, như: Đánh giá công tác khuyến công, xúc tiến thương mại và sản phẩm tiêu biểu công nghiệp nông thôn; đánh giá hệ thống cơ sở dữ liệu ngành trên cổng thông tin điện tử, website của Sở; chưa rà soát, đánh giá vị trí việc làm, quy hoạch cán bộ ở các đơn vị thuộc Sở.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, Sở Công Thương Quảng Nam đã nhanh chóng bổ sung một số chương trình hoạt động chuyên đề sát với tình hình lãnh đạo thực tế thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, triển khai các thông báo, kết luận kịp thời, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính toàn cơ quan; phát huy vai trò phối hợp giữa chính quyền, các đoàn thể, xem trọng công tác thi đua khen thưởng gắn với nhiệm vụ giao.

 

TQL-KConline