HOẠT ĐỘNG CÔNG THƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG
Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, năm 2024-2025, thành phố tiếp tục rà soát, nâng chất các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đảm bảo bền vững.

Trong đó, năm 2024, phấn đấu xây dựng thêm 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2-4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và phấn đấu xây dựng 1 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Qua đó, nâng số xã NTM nâng cao là 36/36 xã và 8/36 xã NTM kiểu mẫu. Năm 2025, củng cố, nâng chất các xã đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đảm bảo bền vững; phấn đấu xây dựng thêm 2 xã NTM kiểu mẫu và 1 huyện NTM nâng cao. Dự kiến nguồn lực xây dựng NTM năm 2024-2025 hơn 2.855 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước hơn 1.488 tỉ đồng, vốn doanh nghiệp khoảng 469,3 tỉ đồng, vốn tín dụng gần 879,9 tỉ đồng, huy động cộng đồng dân cư hơn 17,9 tỉ đồng.

Tính đến ngày 25-12-2023, TP Cần Thơ hiện có 26/36 xã NTM nâng cao và 2/36 xã NTM kiểu mẫu. Thành phố vừa thống nhất công nhận 3 xã Đông Hiệp (huyện Cờ Đỏ), Mỹ Khánh và Trường Long (huyện Phong Điền) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Bên cạnh đó, các xã đăng ký chính thức và phấn đấu hoàn thành xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023 cơ bản hoàn thành các tiêu chí...

Nguồn: Báo điện tử Cần Thơ

ST: PTKD