Theo báo cáo từ Sở Công Thương Ninh Bình, trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng mức đầu tư và triển khai tiêu chí 4 về điện nông thôn của tỉnh là 45,078 tỷ đồng.

Đối với 11 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2021, đến nay có 4/11 xã đạt tiêu chí số 4 gồm: Thạch Bình (huyện Nho Quan); Ninh Tiến, Ninh Phúc (thành phố Ninh Bình); Hồi Ninh (huyện Kim Sơn) và 7/11 xã cơ bản đạt tiêu chí số 4 gồm: Phú Long, Kỳ Phú, Thượng Hòa, Quảng Lạc (huyện Nho Quan); Kim Trung, Kim Hải (huyện Kim Sơn); Ninh Nhất (thành phố Ninh Bình)

Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 106 xã/119 xã đạt tiêu chuẩn số 4 về điện nông thôn; 01 thành phố (thành phố Tam Điệp) và 03 huyện (huyện Yên Khánh, huyện Hoa Lư, huyện Gia Viễn) được công nhận là thành phố, huyện nông thôn mới.

Về tiêu chí 7 (cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), năm 2021trên địa bàn tỉnh có 11 xã đăng ký về đích nông thôn mới bao gồm: Ninh Tiến, Ninh Phúc, Ninh Nhất (TP Ninh Bình); Hồi Ninh, Kim Hải, Kim Trung (Kim Sơn); Kỳ Phú, Phú Long, Quảng Lạc, Thạch Bình, Thượng Hoà (Nho Quan). Đến thời điểm hiện tại đã có 5/11 xã hoàn thiện thủ tục hồ sơ đề nghị xét công nhận tiêu chí số 7 là Thạch Bình, Kỳ Phú, Phú Long, Quảng Lạc, Thượng Hoà (của huyện Nho Quan). Như vậy, đến nay trên địa bàn tỉnh có 106/116 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí số 7.

Nhằm nỗ lực hoàn thành mục tiêu về tiêu chí số 4 và 7 đặt ra cho năm 2021, Sở Công Thương Ninh Bình đang đôn đốc, hướng dẫn các xã đẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đối với các xã đăng ký về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021.

 

Theo b/c Sở Công Thương Ninh Bình