THỊ TRƯỜNG - ĐẦU TƯ
Về công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và về doanh nghiệp

   Về công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2018 và cấp quốc gia năm 2019: Long An có sản phẩm tham gia 07/233 sản phẩm CNNTTB khu vực phía Nam năm 2018 (chiếm 3,01%); trong đó có 05/108 sản phẩm được bình chon (chiếm 4,63%); hiện đang tổ chức thực hiện công tác bình chọn SPCNNTTB cấp quốc gia năm 2019, tỉnh đăng ký tham gia 04/226 SPCNNTTB cấp quốc gia 2019 (chiếm 1,77%), trong đó Long An dự kiến có 02/110 SP được bình chọn (chiếm 1,82%); dự kiến tháng 9/2019 sẽ tổ chức Lễ tôn vinh và hội chợ SPCNNTTB cấp quốc gia năm 2019 tại Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội. 

Về doanh nghiệp: Trong thời gian qua, Long An tiếp tục quan tâm đối với công tác xúc tiến và thu hút đầu tư nên đạt được nhiều khả quan; 02 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh có 177 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn gần 3.100 tỷ đồng; so với cùng kỳ, doanh nghiệp thành lập mới giảm 5,85% về số lượng nhưng tăng 66,9% về vốn đăng ký; đến 3/2019, có 11.183 doanh nghiệp đang hoạt động (trong đó trên 90% là DNNVV) với tổng vốn đăng ký 276.515 tỷ đồng. Bên cạnh những thành tựu đạt được, trong 02 tháng qua, trên toàn tỉnh có 31 doanh nghiệp giải thể, giảm 3% so với cùng kỳ và 84 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 250% so với cùng kỳ; ngoài ra, có 51 dự án trong nước được cấp giấy chứng nhận với tổng vốn đầu tư là 6.493 tỷ đồng; bên cạnh đó, có 04 dự án đăng ký tăng vốn 267 tỷ đồng; tổng vốn cấp mới và tăng thêm trong 02 tháng đầu năm 2019 là 6.760 tỷ đồng; so với cùng kỳ tăng 36 dự án, tăng 5.650 tỷ đồng về vốn. Ở lĩnh vực thu hút đầu tư FDI, cấp mới 22 dự án với tổng số vốn đăng ký 42,6 triệu USD; ngoài ra, có 8 dự án tăng vốn 17,1 triệu USD; như vậy, lũy kế 02 tháng tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 59,7 triệu USD; so cùng kỳ thì tăng 12 dự án và tăng 7,7 triệu USD về vốn; tổng số dự án FDI đăng ký trên địa bàn đến tháng 3/2019 là 965 dự án với tổng số vốn 6.086 triệu USD; trong đó, có 576 dự án đi vào hoạt động, chiếm 59,6% tổng số dự án đăng ký; tổng vốn thực hiện đến nay khoảng 3.614 triệu USD, đạt 59,3% so với tổng vốn đăng ký; trong thời gian tới, UBND tỉnh Long An tiếp tục cải thiện hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư và tổ chức tiếp xúc với các tập đoàn kinh tế mạnh trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế để tranh thủ cơ hội thu hút đầu tư.


                                     Huy Quang