Theo báo cáo từ Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, nửa đầu năm 2021, khắc phục khó khăn do dịch bệnh, ngành Công Thương Lạng Sơn đã đạt nhiều kết qủa tích cực.

Cụ thể, sản lượng sản phẩm công nghiệp của một số cơ sở sản xuất lớn đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ; thị trường nội địa vẫn được duy trì ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ, không xảy ra tình trạng tăng giá đột biến và khan hiếm hàng hóa, các mặt hàng thiết yếu cơ bản ổn định; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn 6 tháng đầu năm tăng 41% so với cùng kỳ.

Cũng theo Sở Công Thương Lạng Sơn, nhiệm vụ của 6 tháng cơ bản hoàn thành, tuy nhiên nhiệm vụ những tháng cuối năm còn nặng nề. Theo đó, Sở ích cực chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Phối hợp với các đơn vị liên quan, nắm bắt tình hình quản lý, hoạt động của doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu, tham mưu, đề xuất giải quyết linh hoạt các vấn đề và khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn hoạt động xuất nhập khẩu báo cáo UBND tỉnh. kiểm tra, nắm thông tin tình hình giá cả thị trường, cung cầu hàng hóa trên địa bàn toàn tỉnh.

Tăng cường theo dõi, chủ động nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, phối hợp giải quyết và kiến nghị kịp thời với cấp có thẩm quyền về các khó khăn của các doanh nghiệp. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn và tạo điều kiện cho dự án thủy điện đang triển khai xây dựng (thủy điện Bản Nhùng, thủy điện Bản Lải). Hướng dẫn các nhà đầu tư  dự án điện gió, điện rác thực hiện các bước theo quy định hiện hành để bổ sung quy hoạch.  Tiếp tục thực hiện 8 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành; 1 cuộc kiểm tra hành chính theo Kế hoạch đã phê duyệt đối với 40 đơn vị về việc chấp hành pháp luật trong sử dụng hóa chất, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, thủy điện và họat động đầu tư trồng cây thuốc lá, An toàn thực phẩm. Chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện hoàn thành các nội dung về xây dựng nông thôn mới đối với tiêu chí 4, tiêu chí 7. Kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong xây dựng nông thôn mới nhất là 10 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2021; chủ động tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện hoàn thành các tiêu chí thuộc lĩnh vực ngành phụ trách.

 

TQL-KConline

 

Tin đã đăng