HOẠT ĐỘNG CÔNG THƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG
Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát triển cụm công nghiệp (CCN), vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Quy chế quy định rất rõ về nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ngành địa phương thuộc tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý nhà nước, phát triển CCN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Về nguyên tắc phối hợp: Thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa Sở Công Thương với các sở, ngành thuộc tỉnh, UBND cấp huyện để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước đối với CCN. Thực hiện cơ chế quản lý thống nhất từ một đầu mối, tránh chồng chéo gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển CCN. Các tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư, triển khai dự án và hoạt động trong CCN chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và tuân thủ theo đúng Quy chế này. Sở Công Thương và các cơ quan chức năng có trách nhiệm tiếp nhận và trả lời kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân trong CCN đúng thời gian quy định.

Về phương thức phối hợp: Việc phối hợp quản lý CCN thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan, đơn vị. Trong quá trình phối hợp, không làm giảm vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền và không cản trở công việc của mỗi cơ quan, đơn vị. Khi triển khai thực hiện nhiệm vụ, cơ quan chủ trì quyết định hoặc phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết. Thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục liên quan đến hoạt động CCN để đơn vị đầu tư hạ tầng, các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất trong CCN biết thực hiện. Phối hợp xây dựng, vận hành, quản lý cơ sở dữ liệu về CCN theo quy định; phối hợp trong công tác thông tin, báo cáo.

Quy định cũng nêu rõ nội dung quản lý CCN gồm: Công tác xây dựng, tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách về CCN; Xây dựng, tích hợp phương án phát triển CCN vào quy hoạch tỉnh; Điều chỉnh, tích hợp điều chỉnh phương án phát triển CCN; Thành lập, mở rộng CCN; Quy hoạch chi tiết xây dựng CCN; Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng CCN; Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN; Thu hồi đất, cho thuê đất đầu tư CCN; Tiếp nhận và thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vào CCN; Quản lý, sử dụng các dịch vụ công cộng, tiện ích; Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh; Công tác thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Theo Công nghiệp Tiêu dùng