Theo số liệu từ Sở Công Thương Thanh Hóa, tính đến tháng 7 năm 2022, tỉnh Thanh Hóa đã quy hoạch được 91 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 3.382 ha. Đến nay, Thanh Hóa đã thu hút nhà đầu tư hạ tầng, thành lập được 38 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích hơn 1.398 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký là 9.875,4 tỷ đồng.

Cụ thể, có 5 CCN cơ bản hoàn thành đầu tư hạ tầng, đủ điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất; 5 CCN đang đầu tư hạ tầng ( CCN Thái Thắng, huyện Hoằng Hóa; CCN Hòa Lộc, huyện huyện Hậu Lộc; CCN Bắc Hoằng Hóa; cụm công nghiệp Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và CCN thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định); 7 CCN đang thực hiện các thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng; 13 CCN đang chờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa để hoàn chỉnh thủ tục đầu tư; 4 CCN đang chờ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 để hoàn chỉnh hồ sơ trình chuyển mục đích sử dụng đất lúa.

Ngoài ra, trên cơ sở rà soát, tham mưu của các Sở, ngành, địa phương đối với 4 CCN triển khai dự án chậm, tỉnh Thanh Hóa đang xem xét thu hồi trong thời gian tới.

Theo Công nghiệp Tiêu dùng