Thực hiện Kế hoạch số 1398/KH-BCT của Bộ Công Thương về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019, Cục CTĐP và Hội đồng bình chọn đã tích cực triển khai hoạt động và đã cơ bản hoàn thành công tác đánh giá, chấm điểm sản phẩm tham gia.

Theo đó, trên nguyên tắc độc lập, công bằng, khách quan, Ban Giám khảo đã họp, thảo luận và thống nhất thực hiện các nội dung: Lựa chọn phương pháp chấm điểm qua hệ thống phần mềm tích hợp trong cơ sở dữ liệu của Cục CTĐP; phân công thành viên thực hiện chấm điểm bình chọn theo từng nhóm sản phẩm; rà soát và thống nhất các mức điểm tương ứng để áp dụng cho công tác chấm điểm bình chọn sản phẩm cấp quốc gia, đảm bảo công bằng đối với mỗi nhóm sản phẩm, đồng thời vẫn đảm bảo theo quy định chung.

Ban Giám khảo cũng đã tổ chức chấm điểm bình chọn lần 1, tổng hợp danh sách sản phẩm có điểm bình quân đạt trên 70 điểm để xem xét chấm lần 2; tổ chức đoàn công tác đi đánh giá thực tế sản xuất tại cơ sở CNNT tại 12 địa phương đại diện cho 3 khu vực Bắc, Trung, Nam; tiếp tục triển khai tổ chức chấm điểm bình chọn lần 2, từng thành viên Ban Giám khảo sau khi xem xét, rà soát kỹ sản phẩm sẽ quyết định cho điểm độc lập lần 2 theo tiêu chí và thang điểm quy định.

Theo đánh giá từ Ban Giám khảo: Sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 là những sản phẩm do các địa phương lựa chọn trong số các sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2018. Theo đó, các thông tin liên quan đến sản xuất sản phẩm cũng như các thông tin về hoạt động của cơ sở CNNT có tính chất liên thông, gắn kết nên thuận lợi để Ban Giám khảo thực hiện công tác xem xét, chấm điểm bình chọn; qua việc tổ chức đi đánh giá thực tế sản xuất tại một số cơ sở CNNT, Thành viên Hội đồng bình chọn và Ban Giám khảo có điều kiện thu thập bổ sung các thông tin chính xác liên quan đến sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn, giúp cho việc đánh giá sản phẩm bình chọn được đảm bảo nguyên tắc độc lập, công bằng, khách quan; Công tác tổng hợp, phân loại sắp xếp hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn được chuẩn bị chu đáo, khoa học cùng với việc ứng dụng phần mềm chấm điểm bình chọn sản phẩm được tích hợp trong cơ sở dữ liệu của Cục CTĐP là điều kiện tốt để từng thành viên Ban Giám khảo thực hiện công tác chấm điểm sản phẩm đảm bảo tính độc lập, chính xác, bảo mật cao; việc truy xuất thông tin sản phẩm, điểm cụ thể của từng Giám khảo chấm, phổ điểm bình quân cho kết quả chính xác, kịp thời.

Theo kế hoạch, Lễ tôn vinh trao Giấy chứng nhận kết hợp với Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 sẽ được Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tại Hà Nội vào tháng 9 năm 2019.

 


TQL-KConline