Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025 của Vĩnh Phúc tập trung khuyến khích, hỗ trợ về tổ chức đào tạo nghề; Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp. 

Tại Quyết định số 2372/QĐ-UBND, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phê duyệt chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025. Theo đó, đối tượng áp dụng chương trình này là các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh áp dụng sản xuất sạch hơn; Tổ chức, cá nhân tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ khuyến công. 

Gian hàng của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc tại Hội chợ Công nghiệp và Nông sản vùng Tây Bắc tỉnh Hòa Bình năm 2020.

Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025 của Vĩnh Phúc tập trung khuyến khích, hỗ trợ về tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề; Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, các hoạt động tư vấn, tập huấn, đào tạo, hội thảo, hội nghị. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp. Cùng đó, xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn; Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Tổng chi phí thực hiện chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025 là hơn 38,1 tỷ đồng.

Tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều cơ chế chính sách thúc đẩy hoạt động khuyến công trên địa bàn mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp khu vực nông thôn. Từ đó, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông nhàn, từng bước xóa đói giảm nghèo, đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 


Theo Thời báo Làng nghề Việt