Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất là một trong những nội dung hoạt động khuyến công được Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nam (Trung tâm Khuyến công Hà Nam) đặc biệt quan tâm.

Bên cạnh việc tổ chức các lớp tập huấn ứng dụng khoa học kỹ thuật; phổ biến chính sách pháp luật trong sản xuất; tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu, từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia (KCQG) Trung tâm đã thực hiện hỗ trợ 5 cơ sở CNNT nâng cấp thiết bị, mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Theo Trung tâm Khuyến công Hà Nam, hiện nay các đơn vị thụ hưởng đã triển khai đúng tiến độ và tổ chức nghiệm thu cơ sở, hầu hết những máy móc, thiết bị được hỗ trợ từ nguồn kinh phí KCQG đã đi vào sản xuất ổn định, hỗ trợ tích cực trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hơn nhiều so với các máy móc, thiết bị đã được doanh nghiệp đầu tư trước đó.

Nhiều doanh nghiệp đang có kế hoạch tiếp tục đầu tư thêm máy móc, thiết bị để mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Điển hình là Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thủ công mỹ nghệ và nông sản tổng hợp, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã đầu tư và ứng dụng máy nghiền bột quế vào sản xuất. Đến nay, dây chuyền đang được sản xuất với năng suất tăng gấp 10 lần so với các máy móc sản xuất khác mà các đơn vị trong khu vực đang áp dụng. Đặc biệt máy còn có khả năng tách được các tạp chất và kim loại trong sản phẩm, nâng cao được giá trị của sản phẩm hàng hóa, nâng giá trị cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các chương trình nói trên, Hà Nam vẫn còn gặp một số khó khăn, do nguồn kinh phí hỗ trợ còn ít so với nhu cầu của các cơ sở CNNT nên ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư, mở rộng sản xuất…; chưa thu hút được nhiều cơ sở CNNT tham gia vào hoạt động khuyến công. Bên cạnh đó, những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhất là về vốn đầu tư, trình độ, năng lực sản xuất, đầu ra cũng như tính cạnh tranh của sản phẩm; quy mô, trình độ quản lý, sản xuất kinh doanh, tài chính của các cơ sở CNNT còn thiếu kinh phí hỗ trợ đã làm ảnh hưởng đến việc tham gia các chương trình, kế hoạch khuyến công của Tỉnh đang triển khai.

Để tiếp tục thực hiện tốt vai trò của mình, thực hiện chỉ đạo của Cục Công Thương địa phương, Trung tâm khuyến công Hà Nam đang xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2020 theo hướng tập trung rà soát nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng; xây dựng đề án KCQG điểm, đề án KCQG nhóm, đề án hỗ trợ cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu đạt cấp khu vực, cấp quốc gia nhằm đảm bảo có sự liên kết; có tác động lan tỏa; các đề án đã tác động rõ nét đến hướng phát triển công nghiệp ở nông thôn trên địa bàn Tỉnh, góp phần thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn.


KConline