Nhằm tiếp tục triển khai các hoạt động khuyến, UBND tỉnh Đăk Nông đã ban hành Quy định về hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh, quy định về đối tượng áp dụng, ngành nghề được hưởng kinh phí khuyến công địa phương... Đặc biệt, văn bản mới quy định chi tiết về mức chi cho 20 nội dung hỗ trợ.

Theo đó chi cho thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn không quá 10 triệu đồng/cơ sở; hỗ trợ tối đa 30% cho mô hình phổ biến sản phẩm mới, công nghệ mới, không quá 1 tỷ đồng/mô hình; hỗ trợ 100 triệu đồng cho nhân rộng 1 mô hình đang hoạt động hiệu quả; chi 30% hỗ trợ cho mô hình thiế điểm áp dụng sản xuất sạch hơn, không quá 500 triệu đồng/ mô hình…

Là cơ quan giúp UBND tỉnh quản lý công tác khuyến công, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch khuyến công từng giai đoạn; xây dựng và dự toán kế hoạch kinh phí khuyến công hàng năm; hướng dẫn các đơn vị thục hiện đề án; thực hiện thanh, kiểm tra, quyết toán đề án theo quy định…

TQL-KConline